Szivárvány Óvoda
Deák Ferenc Tagóvodája
3300 Eger Deák F. út 17.
06-20-334-1050
deakovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg


„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”

(Rudolf Steiner)

Tárgyi, személyi feltételek

Óvodánk a belváros szélén helyezkedik el, az Érsekkert szomszédságában. Közelben az uszoda, színház, Forrás Szabadidőközpont, stadion. Sportolásra, kulturális eseményeken való részvételre minden könnyen elérhető számunkra. Az 1980-as évektől működik óvodaként, előtte úttörőházként szolgálta a gyermekek foglalkoztatását.
Az óvoda biztonságos működési feltételei adottak minden csoportban, a gyermekek kényelmét szolgálják. Foglalkoztatóink tágasak, világosak, jól felszereltek, a gyermekek igényeihez mértek. Berendezésénél nagy gondot fordítottunk a természetes anyagok használatára. Rengeteg cserepes virág díszíti a szobákat.
Intézményünk három csoportos, elnevezéseik is természet közeli gondolkodásmódunkat tükrözik (Körömvirág, Napraforgó, Bojtorján) Vegyes életkorú csoportok, melyeknek létszáma eléri a 28 főt. A magas létszám ellenére, jó szervezéssel, eredményes pedagógiai munkát végzünk. A szülők körében kedvelt az óvodánk.
Óvodánk mellett egy közhasznú alapítvány is működik segítve pedagógiai munkánk jobb feltételeit az ide járó gyermekek érdekében. Az alapítvány segítségével fejlesztettük udvarunkat a változatos mozgási lehetőségek megteremtésével. Komplex, többfunkciós mászókák, hinták, mérleghinták, stb.) Az egészséges életmód kialakítását, megőrzését segítette az alapítvány a csoportonkénti víztisztító felszerelésével, egyedi sószobánk megépítésével. Szintén az udvaron felállított több mint 20 m2 esőház lehetőséget biztosít arra, hogy esőben, napsütésben védelmet adjon a gyermekeknek játék közben. Ezt az építményt ünnepségek megtartásánál is használhatjuk színpadként, de az étkezés is lebonyolítható a nyári időszakban, (a tiszta, szabadlevegőn elfogyasztott tízórai, uzsonna jobban esik a gyermekeknek), alkalmas kora tavasztól késő őszig az udvari tevékenységek változatos megvalósítására, valamint egyéb más benti tevékenységet is tudunk az udvaron szervezni nyáridőben. (asztali játékok, kézműves tevékenységek gazdagíthatják udvari játékunkat)
Maga az intézmény épülete régi, de felújításokkal, javításokkal igyekszünk megőrizni állagát.
Két jól felszerelt tornaszobánk biztosítja gyermekeink számára a mindennapi mozgás lehetőségét. Sószobánk – melynek falát parajdi só borítja - az egészség megőrzését szolgálja. Emeleti meseszobánk differenciált tevékenységek megvalósításához biztosítja a feltételeket. Tágas, ligetes, pázsitos udvarunk többfunkciós játszóvárakkal, – a mozgás változott körülmények között való gyakorlását segítve – fajátékokkal felszerelt.
Az óvoda alapvető személyi feltételei biztosítottak. Dolgozóink létszáma:11 fő
Óvodapedagógusok létszáma: 6 fő, a felsőfokú óvónői végzettség mellett mindannyian rendelkezünk még valamilyen más, pedagógusi munkánkhoz kapcsolódóan kiegészítő képzettséggel az ének-zene, a drámapedagógia, a meseterápia, a vizuális nevelés (kerámia) és a mozgás területén. A pedagógiai munkát segítő munkatársaink a 4 fő szakképesített dajkánk és az 1 fő pedagógiai asszisztensünk.
Dolgozóink életkora 25-56 év között mozog. Óvónőink átlagéletkora 35-56 év.
Dajka nénik életkora átlag 45 év.

Szakmai tevékenységünk

Munkatársaimat odaadó, kitartó, szakmai, hozzáértő munka jellemzi:

● képesek az állandó megújulásra
● nagyfokú hivatás iránti elkötelezettséggel és gyermekszeretettel rendelkeznek
● jó szakemberek egysége
● képesek szakmai irányok meghatározására a helyi igények figyelembevételével


A Deák Ferenc Tagóvoda a Belvárosi Óvodák Pedagógiai Programja szerint - megtartva egyéni arculatunkat, megőrizve értékeinket – dolgozik. Melyben kiemelt szerepe van az egészséges életmódra nevelésnek. Komplex módon jelenik meg a mese, vers, zene, tánc, környezetünk megismerése, logikus gondolkodásra nevelés, melyek tapasztalatokat, élményeket, új ismereteket teremtenek gyermekeink számára. Új törekvésként jelent meg a környezetvédelem hangsúlyosabbá válása. Ezen a területen legfontosabb célunk, hogy a gyermekekben kialakítsunk és megszilárdítsunk egy környezettudatos magatartást. Tiszteljék magukat, társaikat, a felnőtteket, az élő és élettelen környezetüket egyaránt. Legyen alapjellemük része a tolerancia, a segítőkészség, odafigyelés, megértés, elfogadás.
Óvodánk nevelői komoly elhivatottságot éreznek az egészséges életmódra nevelés iránt. A különböző mozgásformák megismertetése a fő célkitűzésünk: vízhez szoktatás úszómozdulatok megtanításával, futás, egyéb atlétikai mozdulatok, lovaglás, rendszeres túrázás, szánkózás, korcsolyázás, nyári falusi táborok, különböző speciális tornagyakorlatok alkalmazása fejlesztő hatással vannak az idegrendszer fejlődésére és azon ki nem épült sérült idegpályák rekonstruálására, ill. regenerációjára, melyek esszenciális szerepet töltenek be az értelmi fejlődésben
A gyermeki személyiség harmonikus fejlődésében azért tartjuk fontosnak a mozgás szerepét, mert születését követően a gyermek fejlődése során értelmi képességei is a mozgással egyidejűleg alakul ki, sokirányú érzékszervi begyakorlással fejlődnek. Ha a mozgástanulás sokirányú tevékenysége nem kezdődik meg ebben a korban, akkor ez a mulasztás a későbbi években nehezen, csak többletmunkával pótolható.
Friss felmérések alapján (Semmelweis-terv) kiderült, hogy Magyarországon a gyermekek izomzata, testi kondiciója és ez által betegségekkel szemben való ellenálló képessége aggasztó állapotban van. A családok kevés figyelmet szentelnek a testedzés, mozgás fontosságára, az egészséges életmód követésére.
Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a testedzés, a játékos sport minél színesebb, élményt adóbb legyen az óvodai élet során. Mindez fejleszti a gyermekek pozitív magatartását, versenyszellemét, türelmét, kitartását. Testedzés közben fejlődik jelleme, egyre inkább képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására.
Egyéni arculatunkhoz tartozik, hogy gyermekeink rendszeres vízhez szoktatását, úszásoktatását saját óvodapedagógusaink végzik a szükséges oktatói végzettséggel.
A szakmailag hozzáértő, az óvodás korú gyermekek minden rezdülését ismerő óvodapedagógus vezetésével a víz megszerettetése a legfontosabb.

Mozgásprogramunk célja

● több mozgásforma megszerettetése, ami szemléletváltást hozhat a gyermekeken keresztül a saját és szüleik életében. Egészségesebb emberekké válhatnak.
● nem sportolókat kell nevelnünk ebben a korban, hanem a mozgás iránti igényt kell elplántálni, a családok mindennapjaiba becsempészni.
● gyermekeinknek elsősorban testmozgásra, játékra van szükségük
● minél több időt töltsenek a szabadlevegőn (séta, kirándulás, mindennapi szabad játék) ezáltal aktivitásuk, fizikumuk, kitartásuk, immunitásuk erősítése.


Napjainkban újraértelmezett egészség fogalma testi-lelki jól-létet jelent. Nem elég csak a mindennapi egészségünkkel foglalkozni. A lelki egészség kialakítása épp oly fontos a gyermekeknek, nevelőknek, szülőknek egyaránt.
Sokirányú közös tevékenységek végzése, melyeknek eredménye örömérzést kelt, szorosabbra fűzi a csoportokon belüli, az óvodán belüli érzelmi szálakat. Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy szeretettel, alázattal, emberi méltóságot tiszteletben tartva közeledjünk egymás felé. (gyermekek – szülők – nevelők kapcsolatában)
Tapasztalataink szerint sajnos egyre több az önállótlan, gátlásos, stresszes gyermek, növekszik a magatartási-tanulási zavarral küzdő gyermekek száma.
Hisszük, hogy óvodai környezetünk sokat tehet gyermekeink testi-lelki jól-létéért, segítheti kapcsolatteremtő, kommunikációs képességeit, gazdagíthatja érzelmi életét.

Lelki egészség területén kitűzött célunk

● harmonikus személyiség-fejlesztés, testi, szociális és értelmi érettség kialakítása
● fejlesztésre, edzésre, életmód alakításra helyezzük a hangsúlyt


A TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas egységének fejlesztését tartjuk feladatunknak. Ugyan olyan fontosnak tartjuk a fizikum fejlesztését, edzését, egészségben tartását, mint a lélek simogatását a különböző művészeti ágakkal, művekkel. A megfelelő érzelmi biztonság, szeretetteljes elfogadó, megértő, támogató óvodai légkör megteremtésével a szellem táplálása is sokkal könnyebb. A megfelelő programok, irodalmi, zenei anyagok segítségével kialakítunk és átadunk egy olyan szellemiséget, mely nem az ártás elvére épül. Tudatos odafigyelésre nevel, felelősségérzetet alakít ki önmaguk, tetteik, és környezetük iránt.
Nevelési területeinken (mese, vers, ének-zene, környező világ megismerése, vizuális nevelés) komplexitásra törekszünk. A gyermekek kompetencia érzését szem előtt tartva módszereinkben megújulására törekszünk folyamatosan
Hagyományaink ápolása hatékony segítője a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének.

A komplexitás lehetőséget rejt az óvodai nevelés számára

● élményt ad, szórakozást nyújt, ismeretekhez segít, fejleszti az ízlést, közösséget épít, hazaszeretetre nevel, viselkedési mintákat közvetít, megalapozza a gyermek érzelmi, esztétikai, morális biztonságát
● a gyermekek saját és társai megismerésével (ki milyen feladatra alkalmas, miben milyen képessége a legerősebb) saját személyiségét alakíthatja, megalapozhatja, és így szolgálhatja társait és a közösséget
● személyes kapcsolatain keresztül közvetve vagy közvetlenül tanul, kifejleszti kézügyességét, képességeit
● tevékenyen élményeken keresztül fontos tudást szerez. Beilleszkedik, alkalmazkodik környezetéhez
● anyanyelvének szépségét, játékosságát, zeneiségét megízleli
● eligazodik a világ dolgaiban, mérlegel, dönt, normákat, szabályokat alkot és használ
● az egyén szerepe mindig kisebb, mint a közösségé. Az egyén jelen van a munkában, alkotásban, örömben, bánatban, de mindig a közösség a fontos.
● A népi tárgyak formakincse, a technikák, az anyagokkal való munkálkodás kifogyhatatlan lehetőségeket rejt a fejlesztés számára.


Programjaink

● Szüret a szőlőhegyen / szüreti mulatság az óvodában táncházzal
● Tökfaragó családi délután
● Mikulás meglátogatása (lehetőség szerint a természetben)
● Karácsonyi kézműves családi délután
● Karácsonyi fenyőünnep
● Farsangi mulatság
● Pancsoló nap
● Családi majális
● Évzáró műsor
● Kirándulások (lehetőség szerint évszakonként, időjárás függvényében két havonta)


Kapcsolatunk a szülői házzal

Eredményes munkánk másik feltétele a szülői házzal való szoros együttműködés. A család meghatározó szerepe a nevelésben vitathatatlan. Minden nevelő feladatának tartja, hogy egy olyan viszonyt alakítson ki gyermekink családjaival, ami tiszteletben tartva egymás kompetenciáját, segítő kezet tudjon nyújtani a nevelésben mindkét félnek.
Ez csak úgy lehetséges, ha ismerjük egymás értékeit, elvárásait. Igyekszünk minden szülővel megismertetni nevelési céljainkat, feladatainkat, értékrendünket. Rendezvényeinken mindig magas számmal jelennek meg. Fogadóórákat nagy érdeklődéssel veszik igénybe, fontosnak tartják véleményünket.
Szülői hátterünk igényes, segítőszándékú. Támogatnak pedagógiai törekvéseinkben. Tárgyi feltételeink javításában odaadóan, lehetőségeik szerint tevékenykednek.
Évről évre jelentős fejlődés megy végbe a szülői közösség működésében. Megválasztott képviselői rendszeresen találkoznak egymással, ahol mindig megbeszélik az aktuális feladatokat. Nagy segítséget nyújtanak nevelő munkánkhoz, óvodai közösségünk alakításához, erősítéséhez. (közös családi hétvégék, közös ünneplések szervező munkájában való részvétel) Szülőcsoportos beszélgetéseink nagy érdeklődésnek örvendenek. Előadássorozatokat is tartunk szakemberek meghívásával, így segítjük a szülők nevelő munkáját. Nyílt napok rendezése alkalmával betekintést nyerhetnek közvetlenül a szülők óvodai mindennapjainkba. fogadóórák alkalmával közvetlen, négyszemközti beszélgetés lehetőségét teremtjük meg a szülőknek. Családlátogatásaink a zökkenőmentes beszoktatás egyik biztosítéka. Szülőértekezleteink megfelelően látogatottak.
Nevelőmunkánk eredményességét a szülőkkel való egyenlő nevelőpartneri viszonyunknak köszönhetjük.

„ Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed.”

(Nagy László)

Egyéb kapcsolataink

Egyéb kapcsolataink kialakítására és fenntartására is nagy gondot fordítunk. Fontos számunkra gyermekszínházakkal, táncházakkal, bölcsődékkel, iskolákkal, Egri Úszóklubbal való kapcsolatunk ápolása. Hozzátartoznak óvodásaink jól létének, lelki harmóniájának megteremtéséhez. Az igényesen kiválasztott kulturális élmények a világról alkotott nézeteiket, ismereteiket alakítja, gazdagítja, látásmódjukat formálja.

Óvodánk mellett egy közhasznú alapítvány is működik segítve pedagógiai munkánk jobb feltételeit az ide járó gyermekek érdekében (Napfényes Óvodákért Alapítvány). Az alapítvány segítségével fejlesztettük udvarunkat a változatos mozgási lehetőségek megteremtésével. Komplex, többfunkciós mászókák, hinták, mérleghinták, stb…) Az egészséges életmód kialakítását, megőrzését segítette az alapítvány a csoportonkénti víztisztító felszerelésével, egyedi só szobánk megépítésével. Óvodánk arculatához tartozó vízi foglalkozásainkhoz biztosítottak számunkra vízi játékokat, a vízhez szoktatás folyamatához szükséges eszközöket.
Szintén az udvaron felállított több mint húsz négyzetméteres esőház lehetőséget biztosít arra, hogy esőben, napsütésben védelmet adjon a gyermekeknek játék közben. Ezt az építményt ünnepségek megtartásánál is használhatjuk színpadként, de az étkezés is lebonyolítható a nyári időszakban, (a tiszta, szabadlevegőn elfogyasztott tízórai, uzsonna jobban esik a gyermekeknek) valamint egyéb más benti tevékenységet is tudunk az udvaron szervezni nyáridőben. (asztali játékok, kézműves tevékenységek gazdagíthatják udvari játékunkat)
Minden évben rendezésre kerülnek családi napok a kuratórium szervezésében, melynek bevétele az alapítvány tőkéjét növeli. Ezenkívül minden évben karácsony idején csoportonként fejlesztő játékokkal támogatnak bennünket.

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)